Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

документи

Закон и правилници

Најновији правилници - 2017/2018. година:

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања

Правилници:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник понашања у установи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада

Правилник o награђивању и похваљивању ученика

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања