Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

пепси

План пријема, распоређивања и праћења новопридошлих ученика

План за пријем новопридошлих ученика

Припремне активности за пријем ученика:

Родитељ који жели да упише по преводници своје дете из друге школе у нашу школу долази и информише се о:

1. могућностима уписивања детета у нашу школу

2. упознаје се са наставним предметима - страним језиком , изборним предметима који се нуде у нашој школи и са избором наслова уџбеника по којима се уче предмети

3. упознаје се са процедуром која се у школи спроводи при пријему новодошлих ученика

4.ОБАВЕШТАВАЊЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ, СТРУЧНОГ ВЕЋА, ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА ОДЕЉЕЊА, ДИРЕКТОРА

Процедура пријема новопридошлог ученика:

1. Родитељ ученика попуњава захтев за пријем ученика, стручни сарадник врши увид у ђачку књижици или сведочанство.

2. Стручни сарадници (психолог и педагог) контактирају директора или сараднике школе из које ученик долази, информишу се о преласку ученика из њихове школе, од њих се тражи педагошки профил ученика или се службено шаље захтев да се пошаље педагошки профил ученика.

3. Стручни сарадници упознају све чланове одељењског већа:

• о поднетом захтеву родитеља за пријем новог ученика у школу;

• упознају их са педагошким профилом детета, породичном ситуацијом, успехом и владањем детета.

План за распоређивање у одељења

1. Стручни сарадници заједно са одељењским већем процењују и одлучују у које ће одељење дете бити распоређено. При одлучивању води се рачуна о карактеристикама новопридошлог ученика. Поштују се критеријуми распоређивања: број ученика у одељењу, број мушке и женске деце, социјална структура одељења, број проблематичних ученика у понашању, броју деце из осетљивих група, број деце са тешкоћама...)

2. Одељењски старешина уводи дете у одељење, представља ученика одељењу, одређује ученика који ће седети са њим као подршка.

План праћења новопридошлог ученика

1. Одељењски старешина прати постигнућа ученика на часу, понашање на одмору, у ваннаставним активностима.

2. Предметни наставници прате постигнућа ученика и извештавају одељењског старешину о евентуалним тешкоћама.

3. Уколико се испоље тешкоће у прилагођавању предузимају се мере:

• одељењски старешина информише родитеље;

• одељењски старешина разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању;

• узроцима и могућностима превазилажења, укључује вршњачку подршку;

• одељењски старешина евидентира испољене тешкоће;

• одељењски старешина обавештава стручне сараднике о томе који, у разговору са родитељима узимају податке о развоју и социоекономском статусу породице;

родитељима узимају податке о развоју и социоекономском статусу породице;

• психолог врши тестирање, упознаје радне навике, тип личности, снаге и слабости детета и предлаже мере подршке родитељу и одељењском старешини .

4. Наставља се са праћењем понашања и постигнућа ученика.

5. На седницама класификационог периода одељењски старешина даје извештај о прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и примењују их.

6. Код посете часова стручних сарадника и директора обраћа се пажња на новопридошле ученике.

Тим за пријем новопридошлих ученика чине:

• одељењски старешина

• стручни сарадници

• представници одељењске заједнице ученика

• наставник по избору

• директор школе

повратак